Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır örneği


Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır örneği

Kira Sözleşmesi Nedir, Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Kira sözleşmesi, bir malın, kullanmak ya da ürünlerinden yararlanmak üzere bedel karşılığında başkasına bırakılmasını sağla­yan sözleşmedir. Kira sözleşmesine ilişkin hükümler Borçlar Kanunu ile 1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Kira sözleşmesinin kiracıya sağladığı hak nispi bir hak olduğundan, kiralananın satıl­ması durumunda kural olarak yeni malike karşı ileri sürülemez. Bu olanak ancak yeni malikin sözleşmenin devamına razı olması, kiracının durumunu güçlendirici bazı ön­lemleri önceden almış olması ya da konu­nun kiracı hakkını koruyucu nitelikteki yasal hükümlerin alanı içine girmesi duru­munda söz konusu olur. Kira sözleşmesinde kiralayanın malik ol­ması zorunlu değildir. İntifa ve oturma (sükna) gibi sınırlı ayni hak sahipleri de hakların kapsam ve sınırı içinde ilgili malı başkasına kiralayabilir. Bu durum yalnızca Borçlar Kanunu’nda öngörülmüştür. Gayri­menkul Kiraları Hakkında Kanun’a göre kiracı kiralananı kural olarak başkasına kiralayamaz, yararlanma hakkını ya da sözleşmesini devredemez.

Kiralayan ya da kiracı birden fazla olabilir. İştirak halinde mülkiyette bütün paydaşla­rın oybirliğiyle, müşterek mülkiyette ise mülkiyetin yarısından fazlasına sahip olan ve sayı olarak da çoğunluğu oluşturan paydaşların alacağı kararla mülk kiralanabi­lir. Kiracıların birden fazla olması duru­munda bunların kiralayana karşı sorumlu­luk derece ve oranlan sözleşmeyle saptanır. Yasalarda kira bedeli konusunda sınırlayı­cı bir özel hüküm yoktur. Sözleşme süresi içinde kira bedeli konusunda çıkacak uyuş­mazlıklarda mahkemeye gidilir.

Kira sözleşmesi belirli ya da belirsiz bir süre için yapılabilir. Bu konuda yasal bir sınırlama yoktur. Sözleşmenin yenilenmesi için belirli bir usul öngörülmemiştir. Genel­de yenileme açık bir biçimde ve yazılı olarak yapılır. Açık yenileme ilk kira sözleş­mesine konan bir koşulla da sağlanabilir. Taraflar sözleşmenin yenilenmesini istemi­yorlarsa süre bitmeden önce bunu öbür tarafa bildirirler. Böyle bir özel ihbar kaydı bulunmayan durumlarda, kiracı sözleşme sonunda kiralananı hemen boşaltıp durumu bildirerek, kiralayan ise kiracı aleyhine sözleşmenin bitiminden başlayarak en geç bir ay içinde tahliye davası açarak yenilen­meyi açıkça önleyebilir. Borçlar Kanunu’n­da iki taraf için de söz konusu olan bu olanak. Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’da yalnızca kiracı için öngörül­müştür.

Kiralayan teslim sırasında ve sözleşme süresi boyunca kiralananı, elverişli durum­da bulundurmakla ve üçüncü kişilerin çeşitli ihlallerine karşı kiracıya güvence sağlamak­la yükümlüdür. Kiracının yükümlülükleri arasında kira parasını zamanında ve eksik­siz ödeme, kiralanan şeyi tam bir özenle kullanma, komşuluk gereklerine uyma, ki­ralayanı belirli konularda bilgilendirme ve onarıma izin verme sayılabilir. Belirli süreli sözleşmeler üstü kapalı yeni­leme olmadıkça sözleşmedeki sürenin bit­mesiyle, belirsiz süreli sözleşmeler ise söz­leşmeyi bozma bildirimiyle sona erer. Ayrı­ca sözleşmenin bir tarafa yüklediği borçla­rın ihtara karşın yerine getirilmemesi, öteki tarafa sözleşmeyi bozma olanağı verir. Kira­cının iflası ya da ölümü ya da kiranın devamını olanaksız duruma getiren önemli nedenlerin ortaya çıkması gibi durumlarda sözleşme sürenin bitiminden önce bozula­bilir.

Kira Sözleşmesi Örneği

Kiralayan ancak belirli nedenlerin varlığı durumunda kiralananın boşaltılmasını iste­yebilir. Bu nedenler, kiralayanın kendisi­nin, eşinin ya da çocuklarının konut ya da işyeri gereksinimi duyması, taşınmazın yeni­den yapımının ya da kapsamlı onarımdan geçmesinin söz konusu olması, kiracının ya da eşinin kent ya da belediye sınırları içinde oturabileceği meskeninin bulunması, kiracı­nın yazılı boşaltma taahhüdünü yerine ge­tirmemesi, bir kira yılı içinde kira bedelini zamanında ödememe nedeniyle iki kez ihtarda bulunulmuş olması ve kiralayandan izinsiz olarak kiralananın başkasına kiraya verilmesi, devredilmesi ya da işgal ettirilme­sidir. Kira sözleşmesi örneği hakkında bilgi.